Översättningar av vanliga ord

Översätt från Svenska till Svenska
SvenskaSvenska
åå
absolutabsolut
adeladel
ädelädel
adjöadjö
administrationadministration
ådraådra
adressadress
affäraffär
aftonafton
agentagent
äggägg
aggressivaggressiv
åkaåka
akademiakademi
aktaakta
äktaäkta
äktenskapäktenskap
akterakter
aktieaktie
aktsamaktsam
ålderålder
äldreäldre
aldrigaldrig
algalg
älgälg
allaalla
allihopallihop
allmänallmän
allrumallrum
alltallt
alltidalltid
amatöramatör
ammaamma
ämneämne
ampereampere
änän
anaana
anbudanbud
andasandas
andeande
andraandra
ändraändra
anfallanfall
anföraanföra
angeange
ångraångra
änkaänka
anläggaanlägga
anledninganledning
anlitaanlita
annanannan
annarsannars
annonsannons
ännuännu
anpassaanpassa
ansikteansikte
ansökaansöka
anställaanställa
anställdanställd
ansvarsförsäkringansvarsförsäkring
användaanvända
äppleäpple
aprilapril
årår
arbetaarbeta
arbetstidarbetstid
ärendeärende
argarg
ärligärlig
armarm
arménarmén
armeraarmera
ärrärr
artonarton
arvarv
ärvaärva
åsiktåsikt
åskaåska
åskådareåskådare
ätaäta
åtalåtal
återåter
återlämnaåterlämna
åtminstoneåtminstone
åttaåtta
åttioåttio
auktionauktion
äventyräventyr
åverkanåverkan
avfallavfall
avgasavgas
avloppavlopp
avskedavsked
avslutavslut
axelledaxelled
backebacke
badbad
bakbak
bakabaka
balansbalans
banabana
bananbanan
bankbank
bärbär
barnbarn
båtbåt
befälbefäl
befallabefalla
befriabefria
beklagabeklaga
belysabelysa
benben
berättaberätta
bergberg
berobero
beröraberöra
beskbesk
beskedbesked
besökbesök
beställabeställa
bestickbestick
besvärabesvära
betalabetala
betygbetyg
bevakabevaka
bilbil
bildbild
billigbillig
biobio
bitabita
bjudabjuda
blandablanda
blåsablåsa
blindblind
blinkablinka
blodblod
blommablomma
bokbok
bollboll
bordbord
börjabörja
boskapboskap
bostadbostad
bostadbostad
bottenbotten
brabra
bråkbråk
brandbrand
bränslebränsle
bredbred
brevbrev
bristabrista
brobro
bröllopbröllop
brorbror
bröstbröst
brottarebrottare
brukabruka
bruksanvisningbruksanvisning
brunbrun
bullerbuller
burkburk
bussbuss
byxorbyxor
campacampa
CD-skivaCD-skiva
CD-spelareCD-spelare
cellcell
cementcement
cementblandarecementblandare
centrumcentrum
charmcharm
chaufförchaufför
chefchef
citroncitron
civilcivil
cykelcykel
cyklacykla
däckdäck
dagdag
dåligdålig
dåligtdåligt
damdam
dammadamma
DanmarkDanmark
dansdans
darradarra
datordator
de/demde/dem
deklareradeklarera
deladela
deltagadeltaga
den/detden/det
dessertdessert
diplomdiplom
direktdirekt
discotekdiscotek
diskdisk
diskadiska
djupdjup
djurdjur
döddöd
döpadöpa
dörrdörr
dövdöv
dradra
drickadricka
dryckdryck
dudu
dubbeldubbel
dugaduga
dukduk
dumdum
duschdusch
dyrdyr
efterefter
eftermiddageftermiddag
efternamnefternamn
egenegen
egenskapegenskap
eggegg
egoego
ekek
el(-ektrisitet)el(-ektrisitet)
eldeld
elementelement
elvaelva
emellanemellan
endastendast
enhetenhet
ensamensam
entréentré
erbjudaerbjuda
erkännaerkänna
EstlandEstland
etikettetikett
ettett
evigevig
exaktexakt
extraextra
fabrikfabrik
faderfader
fågelfågel
fallafalla
falskfalsk
familjfamilj
fångefånge
fantasifantasi
färdigfärdig
färgfärg
farligtfarligt
farmorfarmor
färskfärsk
fartfart
fastafasta
fattafatta
feberfeber
femfem
femininfeminin
femtiofemtio
femtonfemton
festfest
fetfet
fiendefiende
filmfilm
finfin
fingerfinger
fingrarfingrar
finnafinna
fiskfisk
fjäderfjäder
fjortonfjorton
fläckfläck
flaggaflagga
fläktfläkt
fläskfläsk
flatflat
flitigflitig
flodflod
flugafluga
flygaflyga
flytaflyta
fogligfoglig
följafölja
folkfolk
fönsterfönster
föräldrarföräldrar
förälskaförälska
förbönförbön
föredömeföredöme
förenaförena
förfalskaförfalska
förgävesförgäves
förhandlaförhandla
förklaraförklara
förlåtförlåt
förlåtaförlåta
förloraförlora
förlustförlust
formaforma
förmånförmån
förmiddagförmiddag
förminskaförminska
förnamnförnamn
förpackaförpacka
försäkringförsäkring
försiktigförsiktig
försökaförsöka
förståförstå
förstoraförstora
försvaraförsvara
försvinnaförsvinna
förtjänstförtjänst
förtroendeförtroende
förturförtur
förutomförutom
förvandlaförvandla
fotfot
frågafråga
framåtframåt
framförframför
främmandefrämmande
fredagfredag
frifri
frihetfrihet
friskfrisk
frufru
frukostfrukost
fruktfrukt
frysafrysa
fullmaktfullmakt
fullständigfullständig
fullständigfullständig
funderafundera
fyndfynd
fyrafyra
fyrtiofyrtio
gaffelgaffel
galengalen
gallergaller
gapgap
gapagapa
gårdgård
garderobgarderob
gardingardin
gärnagärna
gästgäst
gatagata
gavelgavel
gege
genigeni
genomgenom
giftgift
gift (dödligt)gift (dödligt)
giltiggiltig
gissagissa
gladglad
glädjeglädje
glänsaglänsa
glasglas
glasögonglasögon
glassglass
glödglöd
glömmaglömma
gnällgnäll
godaggodag
godisgodis
golvgolv
gömmagömma
göragöra
grågrå
grammofongrammofon
grangran
grannegranne
gränsgräns
gräsgräs
grävagräva
greppgrepp
gripagripa
grönsakgrönsak
grötgröt
gryngryn
grytagryta
guldguld
hackahacka
hakahaka
hålhål
hållarehållare
hallonhallon
halshals
hälsahälsa
halsdukhalsduk
halvhalv
hämtahämta
hanhan
handhand
händahända
handlahandla
handskehandske
hängahänga
hårhår
hårdhård
härlighärlig
hästhäst
havhav
hejhej
hektohekto
helghelg
helighelig
hemhem
hennehenne
hethet
himmelhimmel
hinderhinder
hinnahinna
hjälmhjälm
hjälphjälp
hjälpahjälpa
hjärnahjärna
hjärtahjärta
höghög
högerhöger
högthögt
högtidhögtid
honhon
honomhonom
hönshöns
honunghonung
hoppahoppa
hörahöra
hornhorn
hörnhörn
hösthöst
hostahosta
hövlighövlig
hudhud
hugghugg
humörhumör
hundhund
hundrahundra
hungrighungrig
hushus
hushålhushål
huvudhuvud
huvudsakhuvudsak
hyrahyra
hyvlahyvla
iakttaiaktta
ideide
igenigen
illailla
importimport
improviseraimprovisera
impulsimpuls
inälvorinälvor
inåtinåt
indelaindela
indianindian
individindivid
industriindustri
infallinfall
ingripaingripa
inkomstinkomst
inkördinkörd
inledainleda
inneinne
inomhusinomhus
inredainreda
inrikesinrikes
insektinsekt
inspelainspela
instämmainstämma
institutinstitut
instrumentinstrument
intagaintaga
inteinte
internetinternet
invalidinvalid
invigainviga
irrairra
isis
ituitu
iveriver
jackajacka
jagjag
jaktjakt
jämförajämföra
jämnjämn
jämtjämt
järnjärn
jättejätte
jobbajobba
jordjord
jubeljubel
judejude
juniorjunior
juridikjuridik
juveljuvel
kabelkabel
kafékafé
kaffekaffe
kalaskalas
kalkylerakalkylera
källarekällare
kamerakamera
kämpakämpa
kamratkamrat
kändkänd
kanelkanel
kapitelkapitel
kappakappa
karaktärkaraktär
kärlekkärlek
kärnakärna
kärrakärra
karriärkarriär
kasserakassera
kassettkassett
kastakasta
katalogkatalog
katastrofkatastrof
kattkatt
kavlakavla
kedjakedja
killekille
kläderkläder
klassklass
klenklen
klinkerklinker
klockaklocka
klockanklockan
klokklok
klumpklump
klyvaklyva
knäknä
knackaknacka
knappknapp
knipaknipa
knivkniv
knytaknyta
kofotkofot
kollegakollega
kolliderakollidera
komplettkomplett
konditionkondition
konfliktkonflikt
konjunkturkonjunktur
konstkonst
konstaterakonstatera
konstnärkonstnär
kontaktkontakt
kontorkontor
kontraktkontrakt
kontrastkontrast
kontrollkontroll
köraköra
korgkorg
korkkork
korsakorsa
korvkorv
köttkött
kraftkraft
kråkakråka
krampkramp
krankran
krångelkrångel
kravkrav
krävakräva
krigkrig
kristallkristall
kristenkristen
kritakrita
krogkrog
krokigkrokig
kromkrom
kroppkropp
krossakrossa
kulkul
kulkul
kulakula
kundkund
kungkung
kunskapkunskap
kustkust
kvalitetkvalitet
kvällkväll
kvällkväll
kvävakväva
kvinnakvinna
kvistkvist
kvitterakvittera
kylkyl
kylakyla
kylskåpkylskåp
kyrkakyrka
lacklack
ladalada
lådalåda
lagalaga
lägenhetlägenhet
lagerlager
lagliglaglig
lagomlagom
läkaläka
lakanlakan
lammlamm
lampalampa
landland
landskaplandskap
långlång
långsamlångsam
läralära
larmlarm
läsaläsa
läskläsk
lastalasta
lastbillastbil
läxaläxa
ledandeledande
ledareledare
ledigledig
ledsamledsam
ledsenledsen
leendeleende
leksakleksak
leralera
levaleva
liggaligga
liklik
likalika
likhetlikhet
lillalilla
lindalinda
lindralindra
litenliten
livliv
ljungljung
ljusljus
ljuvljuv
löftelöfte
logilogi
lögnlögn
lönlön
löpalöpa
löslös
SvenskaSvenska
lövlöv
lovalova
luckalucka
luftluft
lugnlugn
luktlukt
lustlust
lyckalycka
lydalyda
lysalysa
magemage
magermager
magnetmagnet
majsmajs
maktmakt
målamåla
mammamamma
månadmånad
mångamånga
människamänniska
marinmarin
markmark
märkamärka
märkemärke
marknadmarknad
maskmask
maskinmaskin
måstemåste
matmat
materialmaterial
måttmått
medmed
meddelameddela
medelmedel
medicinmedicin
medverkamedverka
mejerimejeri
mejselmejsel
mellanmellan
metameta
metallmetall
metermeter
middagmiddag
midnattmidnatt
midsommarmidsommar
militärmilitär
mindremindre
minneminne
minskaminska
minstminst
minusminus
missbrukmissbruk
misstagmisstag
misstänkamisstänka
mjölmjöl
mjölkmjölk
mjukmjuk
möblermöbler
modmod
modigmodig
mogenmogen
möjligmöjlig
mönstermönster
monteramontera
moralmoral
mordmord
morgonmorgon
mörkmörk
mössamössa
mötamöta
mötemöte
motivmotiv
motormotor
motståndmotstånd
mottagamottaga
munmun
murmur
muramura
musmus
musikmusik
muskelmuskel
myramyra
nackenacke
nådnåd
nagelnagel
nakennaken
nålnål
namnnamn
näringnäring
näsanäsa
nätnät
nattnatt
naturnatur
navnav
nedned
nedåtnedåt
nejnej
nekaneka
nervnerv
neutralneutral
nini
nionio
nittionittio
nittonnitton
njutanjuta
nödnöd
nödignödig
noganoga
nöjenöje
nöjenöje
nollnoll
normalnormal
norrnorr
nötnöt
nötanöta
nötköttnötkött
nunu
nyny
nyckelnyckel
nyhetnyhet
nyttanytta
öö
oändligoändlig
oavbrutenoavbruten
obildadobildad
objudenobjuden
ödeöde
ödlaödla
ödmjuködmjuk
ofinofin
oftaofta
ögaöga
ökaöka
ökenöken
okunnigokunnig
ölöl
olikolik
oljaolja
oljudoljud
ologiskologisk
olyckaolycka
omom
ömöm
omåladomålad
omedelbaromedelbar
omkringomkring
omplaceraomplacera
ömtåligömtålig
omvalomval
önskaönska
ontont
öppnaöppna
öraöra
ordord
orderorder
ordningordning
orkanorkan
orkesterorkester
orooro
orsakorsak
ortort
örtört
ösaösa
ösregnaösregna
ostronostron
övaöva
ovanovan
ovanligovanlig
överöver
overkligoverklig
övertagövertag
övervägaöverväga
övervakaövervaka
övningövning
övrigövrig
paffpaff
paketpaket
pallpall
pälspäls
panelpanel
panikpanik
pannapanna
pantpant
pappapappa
papperpapper
parpar
parfymparfym
parkeraparkera
parkettparkett
pärlapärla
partpart
påsepåse
påskriftpåskrift
passpass
påståpåstå
pastorpastor
patrullpatrull
pauspaus
påverkapåverka
pengarpengar
pennapenna
pensionpension
pensionärpensionär
personperson
personalpersonal
pianopiano
pinapina
pinsampinsam
plaggplagg
plånbokplånbok
plantaplanta
plåtplåt
platsplats
pliktplikt
plockaplocka
plogplog
plusplus
polispolis
politikpolitik
porlaporla
portföljportfölj
portoporto
postpost
postkodpostkod
prästpräst
prataprata
premiepremie
presentpresent
pressapressa
presteraprestera
prispris
privatprivat
procentprocent
prognosprognos
promenerapromenera
promillepromille
propppropp
protestprotest
provprov
prutapruta
psalmpsalm
publikpublik
pulspuls
pusselpussel
pyjamaspyjamas
pyramidpyramid
pysapysa
radrad
rådråd
räddrädd
raderaradera
radioradio
rakaraka
räknaräkna
räkningräkning
rampramp
räntaränta
rapportrapport
raseriraseri
rasprasp
rastrast
räträt
rattratt
rätträtt
rävräv
receptrecept
redanredan
redoredo
reglerregler
regnregn
rekordrekord
religionreligion
remrem
renren
rensarensa
repeterarepetera
reprisrepris
resaresa
reservreserv
reserverareservera
respektrespekt
restaurangrestaurang
restidrestid
retareta
retasretas
returretur
revanschrevansch
ridarida
ridåridå
rikrik
riktigriktig
rimligrimlig
ringring
ringaringa
risris
ritningritning
rivariva
rödröd
roddrodd
rökaröka
roligtroligt
roprop
roparopa
rörrör
röraröra
rörligrörlig
rosros
rotrot
rövarerövare
rumrum
rundrund
rustarusta
ryckryck
rykaryka
rymmarymma
rytaryta
säcksäck
sådansådan
sadelsadel
sagasaga
sågasåga
sägasäga
saksak
säkersäker
saknasakna
saktasakta
salivsaliv
säljasälja
saltsalt
samlasamla
samlingsamling
sämstsämst
samtidasamtida
samvetesamvete
sandsand
sångsång
sängsäng
sannsann
saxsax
scenscen
schemaschema
sedsed
seglasegla
sekelsekel
sekundsekund
sensationsensation
serieserie
servitörservitör
servitrisservitris
sexsex
sextiosextio
sextonsexton
sidasida
sigsig
siktsikt
sillsill
sinnesinne
sittasitta
självsjälv
sjösjö
sjusju
sjuksjuk
sjukhussjukhus
sjungasjunga
sjuttiosjuttio
sjuttonsjutton
skadaskada
skäggskägg
skakaskaka
skålskål
skälskäl
skämtskämt
skåpskåp
skapaskapa
skäraskära
skarpskarp
skärpaskärpa
skattskatt
skeske
skelettskelett
skeppskepp
skevskev
skickskick
skickaskicka
skidaskida
skinaskina
skinnskinn
skjutaskjuta
skosko
skolaskola
skönskön
skördskörd
skötasköta
skötsamskötsam
skottskott
skrattskratt
skriftskrift
skrikaskrika
skrivaskriva
skrovskrov
skruvskruv
skruvaskruva
skrytaskryta
skuldskuld
skyddaskydda
skyffelskyffel
skyggskygg
slåslå
slagslag
släggaslägga
släktsläkt
slaktaslakta
slängaslänga
släpvagnsläpvagn
slarvslarv
slätslät
slevslev
slippaslippa
slitslit
slitaslita
slöslö
slumpslump
slutslut
slutasluta
slutasluta
sluttaslutta
smalsmal
smärtasmärta
småttsmått
smitasmita
smittasmitta
smörsmör
smutssmuts
smygasmyga
snävsnäv
snedsned
snickrasnickra
snösnö
socialsocial
sockersocker
södersöder
soffasoffa
sökasöka
solsol
sommarsommar
söndersönder
soppasoppa
sotsot
sovasova
spåspå
spanskspansk
spårspår
sparaspara
spelspel
spelaspela
spisspis
spöspö
spolaspola
sportsport
språkspråk
sprickaspricka
springaspringa
ståstå
stadstad
städastäda
stadigstadig
staketstaket
stallstall
ställaställa
stamstam
stängastänga
stannastanna
starkstark
stegsteg
stekstek
stensten
stickasticka
stolstol
stoltstolt
stoppastoppa
stormstorm
störststörst
stövlarstövlar
strävasträva
streckstreck
strömström
strykastryka
styrastyra
summasumma
svagsvag
svampsvamp
svängsväng
svarasvara
svartsvart
svenskasvenska
syltsylt
synasyna
syresyre
syskonsyskon
systersyster
tata
tacktack
tågtåg
taktak
talatala
tallriktallrik
tankatanka
tänkatänka
tanketanke
tapettapet
tapetseratapetsera
tavlatavla
tävlatävla
tete
tecknateckna
tefattefat
tegeltegel
telefontelefon
testtest
tidtid
tidningtidning
tillbakatillbaka
tillfälletillfälle
tillhöratillhöra
tilltalatilltala
tillverkatillverka
tiotio
titeltitel
tjänsttjänst
tjejtjej
tjugotjugo
toaletttoalett
toffeltoffel
tolvtolv
tomtom
tömmatömma
topptopp
torntorn
törsttörst
trädträd
tråkigtråkig
traktortraktor
träningträning
trasseltrassel
tretre
trettiotrettio
trettontretton
trevligtrevlig
trotro
trogentrogen
tröjatröja
tungtung
tungatunga
tusentusen
TVTV
TV programTV program
tvåtvå
tvättatvätta
ugnugn
ullull
underunder
underhållunderhåll
ungung
ungdomungdom
uppehålluppehåll
uppfostrauppfostra
uppgeuppge
upplysaupplysa
upplystupplyst
uppmärksamuppmärksam
uppmuntrauppmuntra
uppsagduppsagd
uppslaguppslag
urur
ursäktaursäkta
urvalurval
utanpåutanpå
utbildningutbildning
utfallutfall
utförautföra
utlandetutlandet
utomhusutomhus
utrikesutrikes
utroputrop
uttryckuttryck
utvidgautvidga
väderväder
vägväg
vågavåga
vägaväga
väggvägg
vaktvakt
väldigväldig
valutavaluta
vanvan
vändavända
våningvåning
vantevante
vapenvapen
vårvår
varavara
vardagvardag
värdevärde
vargvarg
världvärld
varmvarm
värmevärme
varnavarna
västerväster
vattenvatten
växaväxa
växlaväxla
växtväxt
veckavecka
vedved
vemvem
verksamverksam
vetaveta
vettigvettig
vivi
viktvikt
vilavila
viljavilja
villvill
villavilla
vilodagvilodag
vinvin
vindvind
vinstvinst
vintervinter
visavisa
vispvisp
vittnavittna
vördavörda
vräkavräka
vredevrede
yngreyngre
yryr
yrkeyrke
yrselyrsel
ytayta
yttertakyttertak
yttreyttre
yvigyvig
yxayxa